Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN
DE BRON WONEN V.O.F., gevestigd te Schiedam.

ARTIKEL 1 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
De afnemer: de koper/opdrachtgever of een ieder die met De Bron Wonen een overeenkomst aangaat of wil aangaan;
De zakelijke afnemer: de afnemer die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
De consument: de afnemer die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
Aflevering: de feitelijke aanbieding van de gekochte zaken en/of de overeengekomen zaken en/of
halfgerede producten aan de afnemer;
Oplevering: het gebruiksklaar, zoals overeengekomen, ter beschikking stellen van de overeengekomen
zaken en/of het werk;
Op afstand gesloten overeenkomst: de overeenkomst waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik
wordt gemaakt van één of meertechnieken voor communicatie op afstand;
Vloer: ondervloer en/of tussenvloer en/of vloerbedekkend materiaal;
Ondervloer: de bestaande ondergrond waarop het werk moet worden uitgevoerd;
Tussenvloer: het materiaal dat wordt aangebracht tussen de ondervloer en het vloerbedekkend materiaal, niet zijnde
reparatiemateriaal van de ondervloer.

ARTIKEL 2 Intellectueel eigendom

 1. De Bron Wonen behoudt zich, indien en voor zover van toepassing, het intellectuele eigendom voor op onder andere al dan
  niet bij de offerte verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen en modellen. Zij dienen op eerste verzoek
  van De Bron Wonen onverwijld teruggegeven te worden, onverminderd andere aan De Bron Wonen ten dienste staande
  wettelijke maatregelen tot waarborging van zijn rechten.
 2. Het is afnemer niet toegestaan aanduidingen omtrent rechten van intellectueel eigendom op/in de door ondernemer
  geleverde of ter beschikking gestelde prestaties te verwijderen of te wijzigen.
 3. Het is afnemer verboden materiaal van ondernemer waarop intellectuele eigendomsrechten berusten op enige wijze te
  verveelvoudigen, openbaar te maken, te exploiteren of tentoon te stellen zonder toestemming van De Bron Wonen.

ARTIKEL 3 De offerte

 1. Alle offertes zijn gedurende 14 dagen na offertedatum geldig, tenzij uit de offerte anders blijkt. Zij zijn gebaseerd op de door
  de afnemer verstrekte gegevens, tekeningen en daaraan ontleende maten en eventueel door De Bron Wonen gedane
  opmetingen. De afnemer is verplicht De Bron Wonen te informeren over feiten en/of omstandigheden die de uitvoering van de
  overeenkomst kunnen beïnvloeden, voor zover hij die kende of behoorde te kennen. Bij alle vloeren worden bij het meten van
  de oppervlakten de grootste lengte- en breedtematen aangehouden.
 2. In de offerte zal uitdrukkelijk worden opgenomen een volledige omschrijving van de te leveren zaken en te verrichten
  werkzaamheden, de totale (koop)prijs alsook de levertijd en zullen de risico’s voor beide partijen worden aangeven. De Bron
  Wonen wijst de afnemer in de offerte op zijn zorgplicht voor artikelen, materialen en gereedschappen van De Bron Wonen die
  zich ter plaatse van het werk bevinden, onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van de afnemer.
  De Bron Wonen kan op verzoek van de consument een indicatie geven van de te verwachten uitvoeringskosten door het
  noemen van een richtprijs. De offerte vermeldt de betalingscondities.
 3. De afnemer moet De Bron Wonen in de gelegenheid stellen de werkzaamheden naar behoren uit te voeren. Indien op de
  consument ter zake specifieke verplichtingen rusten, zal De Bron Wonen de consument daarop in de offerte uitdrukkelijk
  wijzen. Hieronder kan bijvoorbeeld worden verstaan de verplichting dat het pand waarin gewerkt wordt glasdicht is of het
  vereiste dat de vloeren vrij zijn van kalk, cement- en vuilresten en van losse gedeelten.
 4. Indien de afnemer het aanbod niet accepteert, is De Bron Wonen gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het tot stand
  brengen van de offerte in rekening te brengen, mits hij de consument direct vóór of bij het vragen van de offerte schriftelijk of
  elektronisch heeft gewezen op het bestaan van deze kosten en op de hoogte ervan. Indien De Bron Wonen van zijn recht
  gebruik maakt en de afnemer de kosten heeft voldaan, gaan de bij de offerte gevoegde tekeningen in eigendom over op de
  afnemer, onverminderd het intellectuele eigendom van De Bron Wonen.
 5. Bij een op afstand gesloten overeenkomst is artikel 7:46c van het BW van toepassing.

ARTIKEL 4 De overeenkomst

De aanbetaling

De Bron Wonen is gerechtigd bij het aangaan van een overeenkomst met een consument of een zakelijke afnemer een
aanbetaling van maximaal 50% te vragen.

Eigendomvoorbehoud

 1. De Bron Wonen blijft eigenaar van de door hem aan de afnemer verkochte zaken zolang de afnemer de koopprijs en het
  eventueel meerdere verschuldigde niet volledig aan De Bron Wonen heeft voldaan. De afnemer is verplicht voor zorgvuldige
  behandeling zorg te dragen en mist het recht de zaken aan derden af te staan of in onderpand af te geven, te belenen, of uit de
  ruimten waar zij geleverd zijn te verwijderen of te doen verwijderen, totdat de gehele koopsom en eventueel daarbij komende
  rente en gemaakte kosten die terecht zijn gevorderd volledig zijn betaald.
 2. De Bron Wonen is gerechtigd in geval de afnemer, bedoeld in het voorgaande lid, surséance van betaling is verleend,
  diens faillissement is uitgesproken of wettelijke schuldsanering op hem als natuurlijk persoon van toepassing is verklaard
  om de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Zekerheidstelling bij zakelijke afnemers

Bij een overeenkomst met een zakelijke afnemer is De Bron Wonen gerechtigd alvorens te leveren of met de levering of
nakoming van de overeenkomst voort te gaan, voldoende zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van
de afnemer te vorderen.

Schadevergoeding bij zakelijke afnemers

De Bron Wonen is bij de uitvoering van een overeenkomst met een zakelijke afnemer nimmer tot enige andere
schadevergoeding gehouden dan in deze voorwaarden uitdrukkelijk is neergelegd, met name niet tot het vergoeden van andere
directe of indirecte schade, waaronder begrepen schade van derden, winstderving en dergelijke.

Voorrijkosten

De Bron Wonen is gerechtigd voorrijkosten in rekening te brengen, mits dit bij het sluiten van de overeenkomst is
afgesproken.

ARTIKEL 5 De levertijd

 1. Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn, waarbinnen de prestatie moet zijn verricht. De
  levertijd is vast tenzij een vermoedelijke levertijd is overeengekomen. Bij overschrijding van de vermoedelijke levertijd wordt De
  Bron Wonen een nadere termijn gegund om alsnog te leveren.
 2. Bij overschrijding van deze nadere termijn dan wel van de vast overeengekomen levertijd heeft de afnemer het recht de
  overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.
 3. Bij overschrijding van de vermoedelijke dan wel vast overeengekomen levertijd is De Bron Wonen bij een overeenkomst met
  een zakelijke afnemer niet aansprakelijk voor gevolgschade, hoe ook genaamd.
 4. Bij een overeenkomst met een consument is De Bron Wonen gehouden die schade te vergoeden die in een zodanig verband
  met de overschrijding staat, dat zij haar mede gezien de aard van de aansprakelijkheid en de aard van de schade kan worden
  toegerekend.
 5. Indien bestelling op afroep, dat wil zeggen de mededeling van de afnemer dat besteld kan worden, wordt overeengekomen,
  dan geldt vanaf de afroep de bij de overeenkomst afgesproken vaste of vermoedelijke levertijd. Afroep dient te geschieden
  binnen negen maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij anders is overeengekomen. Vindt er geen afroep plaats
  binnen die termijn, dan zal De Bron Wonen de afnemer schriftelijk of elektronisch rappelleren en een extra termijn van
  maximaal drie maanden geven om alsnog af te roepen. Na deze termijn wordt de overeenkomst als geannuleerd beschouwd en
  is artikel 11 van toepassing.

ARTIKEL 6 Rechten en plichten van De Bron Wonen

 1. De Bron Wonen levert de overeengekomen zaken goed en deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst. De
  door hem te verrichten werkzaamheden voert De Bron Wonen goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst
  uit.
 2. De Bron Wonen neemt bij de levering van zaken en bij uitvoering van werkzaamheden de daarop van toepassing zijnde
  wettelijke voorschriften in acht, zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de levering/uitvoering.
 3. De Bron Wonen is verplicht de afnemer er tijdig voor het sluiten van de overeenkomst op te wijzen dat de afnemer verplicht is
  ervoor te zorgen dat de plaats waar de werkzaamheden moeten worden verricht geschikt is om deze te verrichten, zoals: de
  plaats waar de op-/aflevering moet geschieden deugdelijk kan worden afgesloten; er voldaan is aan de bouwkundige en/of
  installatievoorschriften; er elektriciteit, verwarming, water en voldoende ventilatie aanwezig is. Indien De Bron Wonen niet aan
  zijn hier genoemde plicht voldoet, dient hij de daardoor door de consument geleden directe schade en kosten te vergoeden. De
  door hemzelf geleden directe schade en kosten komen alsdan voor zijn eigen rekening.
 4. De Bron Wonen wijst de afnemer voorts op:
  • onjuistheid in de opdracht of opgedragen werkzaamheden;
  • gebreken en ongeschiktheid van zaken, waaronder materialen of hulpmiddelen, die door de consument ter beschikking zijn
  gesteld; een en ander voor zover De Bron Wonen deze kent of redelijkerwijs behoort te kennen. Voldoet De Bron Wonen niet
  aan deze informatieplicht, dan is hij aansprakelijk voor de schade, tenzij hem deze niet is toe te rekenen.
 5. De Bron Wonen verstrekt over de noodzaak van het gebruik van bijzondere hulpmiddelen zoals een lift of een kraan, indien hij
  is geïnformeerd door de afnemer, de informatie die van hem voor zover zijn deskundigheid strekt mag worden verwacht.
  Partijen spreken af voor wiens rekening en risico het gebruik van de bijzondere hulpmiddelen komt.
 6. De Bron Wonen verplicht zich na aanvang het werk regelmatig voort te zetten.
 7. De Bron Wonen draagt er zorg voor dat het werk wordt verricht door ter zake deskundige personen.
 8. De Bron Wonen heeft in beginsel het recht op termijnverlenging indien de uitvoering van het werk wordt vertraagd ten gevolge
  van omstandigheden die voor risico van de afnemer komen.
 9. De Bron Wonen levert het werk deskundig af en tot slot wordt de vloer geveegd waarbij alle afval netjes wordt verzameld en
  wordt achtergelaten in de woning.

ARTIKEL 7 Rechten en plichten van de afnemer

 1. De afnemer stelt De Bron Wonen in de gelegenheid de zaken af te leveren dan wel het werk te verrichten.
 2. De afnemer zorgt ervoor dat De Bron Wonen tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen
  (vergunningen e.d.) en de voor het werk te verschaffen gegevens zoals de ligging van de leidingen.
 3. De afnemer is verplicht ervoor te zorgen dat de plaats waar de werkzaamheden moeten worden verricht geschikt is om deze
  te verrichten, zoals: de plaats waar de op-/aflevering moet geschieden deugdelijk kan worden afgesloten; er voldaan is aan de
  bouwkundige en/of installatievoorschriften; er elektriciteit, verwarming, water en voldoende ventilatie aanwezig is. Indien de
  consument niet aan zijn plicht voldoet, dient hij de daardoor door De Bron Wonen geleden aantoonbare directe schade en
  redelijke kosten te vergoeden. De door hemzelf geleden directe schade en kosten komen alsdan voor zijn eigen rekening.
 4. De afnemer draagt het risico voor schade veroorzaakt door:
  • onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
  • onjuistheden in de door de afnemer verlangde constructies en werkwijzen;
  • gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
  • gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de afnemer ter beschikking zijn gesteld.
 5. De afnemer stelt De Bron Wonen op de hoogte van bijzondere omstandigheden die bijvoorbeeld het gebruik van een lift of een
  kraan noodzakelijk maken. Partijen spreken af voor wiens rekening en risico het gebruik van de bijzondere hulpmiddelen komt.
  Indien de afnemer tekort is geschoten in het uitvoeren van zijn informatieverstrekking zijn de kosten van het gebruik van
  bijzondere hulpmiddelen voor diens rekening.
 6. De afnemer dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van
  De Bron Wonen behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging
  ondervindt. Indien niettemin vertraging in de zin van dit lid ontstaat, dient de afnemer De Bron Wonen daarvan tijdig in kennis te
  stellen.
 7. De afnemer zorgt ervoor dat in de ruimte waar de werkzaamheden plaatsvinden of hebben plaatsgevonden geen andere
  werkzaamheden worden verricht die schade kunnen veroorzaken.
 8. De afnemer zorgt ervoor dat de plaats van aflevering van de zaken goed bereikbaar is, dat voorts, voor zover dat in zijn
  vermogen ligt, al het mogelijke wordt gedaan om een vlotte op-/aflevering mogelijk te maken en, indien van toepassing, dat de
  ruimte waar de werkzaamheden worden uitgevoerd tijdig beschikbaar is.
 9. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden als bedoeld in de voorgaande leden,
  dient de afnemer de daarmee voor De Bron Wonen verbandhoudende schade te vergoeden, indien deze omstandigheden de
  afnemer kunnen worden toegerekend.
 10. De afnemer is verplicht zorg te dragen voor de artikelen, materialen en gereedschappen van De Bron Wonen die zich ter
  plaatse van het werk bevinden totdat de koopsom volledig is voldaan, welke zorgplicht hij bij voorkeur via een verzekering
  concretiseert.
 11. De afnemer die tegen het uitdrukkelijke advies van De Bron Wonen aandringt op het verrichten van bepaalde
  werkzaamheden is aansprakelijk voor de hierdoor ontstane schade.
 12. De afnemer is verantwoordelijk voor de afvoer van het restafval (lege pakken, zaagverlies etc.) dat is ontstaan door het
  uitgevoerde werk.

ARTIKEL 8 De opslag van zaken

 1. Ingeval de overeengekomen zaken na aanbieding tot levering op de afgesproken leverdatum niet worden aanvaard, anders
  dan wegens gebrekkige levering dan wel omdat de afnemer de zaken niet wil aanvaarden, zal De Bron Wonen binnen een
  redelijke termijn een tweede levering doen. De Bron Wonen is na weigering dan wel na tweede levering gerechtigd
  opslagkosten en eventuele verdere aantoonbare schade en redelijke kosten aan de afnemer in rekening te brengen.
 2. Ingeval ook de tweede levering niet wordt aanvaard, zal De Bron Wonen nakoming van de overeenkomst vorderen,
  opslagkosten, eventueel verdere aantoonbare schade en redelijke kosten in rekening brengen.

ARTIKEL 9 Het vervoer en de beschadiging bij aflevering

 1. In de overeenkomst is, tenzij anders overeengekomen, begrepen het vervoer van de gekochte zaken door De Bron Wonen
  die het risico van beschadiging en verlies draagt. Worden de gekochte zaken door een beroepsvervoerder bezorgd, dan is De
  Bron Wonen gehouden te zorgen voor genoegzame verzekering.
 2. Indien bij aflevering van zaken beschadigingen worden geconstateerd, dient door de afnemer op het ontvangstbewijs
  aantekening van de beschadiging te worden gemaakt. Indien bij aflevering geen gelegenheid bestaat om eventuele
  beschadigingen aan de geleverde zaken te constateren, dient dit door de afnemer op het ontvangstbewijs te worden vermeld.
  Het verdient sterke aanbeveling uiterlijk waarneembare beschadigingen binnen twee werkdagen na aflevering bij De Bron
  Wonen te melden.

ARTIKEL 10 De betaling

 1. Koop en verkoop
  Elke overeenkomst van koop en verkoop, ook indien deze mede omvat aanneming van werk, geschiedt onder de algemene
  conditie: contante betaling netto bij aflevering. Contante betaling omvat ook bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een
  door De Bron Wonen aangegeven bankrekening op het tijdstip van aflevering of betaling door middel van door banken erkende
  vormen van elektronisch betalen.
 2. De Bron Wonen die een levering ter uitvoering van een overeenkomst van koop en verkoop in gedeelten uitvoert, is
  gerechtigd om bij elke deellevering betaling van het geleverde te vorderen.
 3. Niet-tijdige betaling bij koop
  Indien de afnemer niet tijdig betaalt, wordt hij wettelijk geacht zonder verdere ingebrekestelling in verzuim te verkeren.
  Niettemin zendt De Bron Wonen na het verstrijken van de factuurdatum een betalingsherinnering waarin hij de consument op
  zijn verzuim wijst en hem alsnog de gelegenheid geeft binnen veertien dagen na ontvangst van de betalingsherinnering te
  betalen.
 4. De Bron Wonen is na verloop van de in lid 3 bedoelde termijn bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over
  te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag. Indien De Bron Wonen derden voor incasso inschakelt, zijn de daaraan
  verbonden kosten tot ten hoogste 15% van de openstaande hoofdsom en met een minimum van €35,- voor rekening van de
  afnemer.
 5. Als na het verstrijken van de termijn in de betalingsherinnering als genoemd in lid 3 nog steeds niet is betaald, brengt De
  Bron Wonen rente in rekening vanaf het verstrijken van de van toepassing zijnde termijn voor de betaling tot de dag van
  ontvangst van het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.
 6. Opschorten betalingsverplichting bij koop
  De afnemer is ingeval van klachten uitsluitend gerechtigd dat deel van de factuur in te houden dat in redelijke verhouding
  staat tot de inhoud en ernst van de klacht. De in lid 4 genoemde invorderingsmogelijkheid is hierop niet van toepassing. Dit
  ontheft de afnemer niet van zijn verplichting tot betaling van het resterende deel van de factuur binnen de overeengekomen
  termijn.

ARTIKEL 11 De annulering

 1. Bij annulering van de overeenkomst door de afnemer is deze een schadevergoeding verschuldigd van 30% van hetgeen de
  afnemer bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen, tenzij partijen bij het sluiten van de overeenkomst anders
  zijn overeengekomen. Het percentage als bedoeld in de vorige zin bedraagt 50%, indien de annulering van een overeenkomst
  door de afnemer geschiedt terwijl de afnemer er al van in kennis is gesteld dat de op- of aflevering of een deel ervan indien het
  een deellevering betreft kan plaatsvinden.
 2. De in het vorige lid genoemde percentages zijn vaststaand, tenzij De Bron Wonen kan bewijzen dat zijn schade groter is of
  de afnemer aannemelijk kan maken dat de schade kleiner is.

ARTIKEL 12 Extra kosten, meerwerk en/of minderwerk

Kosten die ontstaan doordat de afnemer in gebreke is gebleven de uitvoering of voortgang van het werk mogelijk te maken,
worden de afnemer extra in rekening gebracht. Meerwerk en/of minderwerk zal naar billijkheid worden verrekend. Tot meerwerk
behoren in het algemeen: alle werkzaamheden en leveranties, die niet in de overeenkomst zijn begrepen en die door de
afnemer worden verlangd. Onder minderwerk wordt verstaan: het overeengekomene dat met instemming van beide partijen niet
wordt uitgevoerd. Niet te bevloeren vlakken, bijvoorbeeld kolommen en insprongen, worden niet in mindering gebracht.
Snijverlies wordt niet geminderd.

ARTIKEL 13 Retouren

 1. Onverwerkte en onbeschadigde goederen welke op voorraad worden gehouden, mogen binnen 14 dagen na aankoop worden
  geretourneerd. Contant betaalde goederen die op de dag van aankoop worden geretourneerd, kunnen contant worden
  terugbetaald. In alle andere gevallen zal het bedrag per bank aan de klant worden overgemaakt.
 2. Goederen die speciaal voor een afnemer zijn besteld en niet op voorraad worden gehouden, kunnen niet geretourneerd
  worden. Indien de afnemer deze goederen toch wilt retourneren, kan De Bron Wonen coulancehalve dit retour nemen en
  vervolgens 50% van het aankoopbedrag crediteren.

ARTIKEL 14 Onuitvoerbaarheid overeenkomst door overmacht

 1. Indien nakoming van de overeenkomst tijdelijk onmogelijk is door een oorzaak die niet aan één van de partijen kan
  worden toegerekend, dan is de wederpartij voor die periode van zijn verplichtingen ontheven.
 2. Indien nakoming van de overeenkomst voor één van de partijen geheel of gedeeltelijk blijvend onmogelijk is door een oorzaak
  die hem niet kan worden toegerekend, zullen beide partijen zodanige inspanningen verrichten als de redelijkheid en billijkheid
  met zich brengen om de overeenkomst alsnog geheel respectievelijk gedeeltelijk uit te voeren. Partijen treden hiertoe in overleg.
  Komen partijen niet tot overeenstemming dan hebben partijen het recht om de overeenkomst geheel respectievelijk gedeeltelijk
  te ontbinden tegen vergoeding aan de wederpartij van de in redelijkheid gemaakte kosten.

ARTIKEL 15 Conformiteit en garantie

 1. De geleverde zaak moet die eigenschappen bezitten die de afnemer op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag
  verwachten (conformiteit). Dit geldt tevens bij bijzonder gebruik voor zover dit door partijen bij het sluiten van de overeenkomst
  is voorzien. Wordt aan deze verwachtingen niet voldaan, dan heeft de afnemer recht op kosteloze reparatie respectievelijk
  vervanging, ontbinding en/of prijsvermindering.
 2. De Bron Wonen verstrekt bovenop zijn wettelijke verplichting genoemd in lid 1 de afnemer garantie op de geleverde zaak,
  voor zover het betreft gebreken waarvan De Bron Wonen niet aannemelijk kan maken dat deze het gevolg zijn van niet met de
  bestemming corresponderend gebruik. De door De Bron Wonen verstrekte garantie doet geen afbreuk aan de in lid 1
  omschreven wettelijke rechten bij non-conformiteit. Tenzij uitdrukkelijk bij het aanbod naar voren gekomen en schriftelijk of
  elektronisch anders overeengekomen, wordt de garantie gegeven volgens het volgende systeem:
  • tot één jaar na factuurdatum: de kosten van reparatie resp. vervanging, met inbegrip van de vracht- en voorrijkosten,
  komen volledig voor rekening van De Bron Wonen;
  • één jaar en tot twee jaar na factuurdatum: de kosten van reparatie, resp. vervanging, met inbegrip van de vracht- en
  voorrijkosten, komen voor 2/3 gedeelte voor rekening van De Bron Wonen;
  • na twee jaar en tot drie jaar na factuurdatum:de kosten van reparatie, resp. vervanging, met inbegrip van de vracht- en
  voorrijkosten, komen voor 1/3 gedeelte voor rekening van De Bron Wonen.
  Het recht op vervanging komt de afnemer niet toe voor zover het gebrek redelijkerwijs is te herstellen.
  Het recht op vergoeding van de vracht- en voorrijkosten wordt na verhuizing buiten Nederland beperkt tot die kosten die De
  Bron Wonen kwijt zou zijn geweest als de afnemer was blijven wonen op het adres waarop de zaak is afgeleverd.
 3. De datum van indiening van de klacht door de afnemer is beslissend voor de toepassing van bovengenoemd systeem.
 4. Indien door de fabrikant van de zaken een verdergaande garantie wordt gegeven aan De Bron Wonen, geldt deze garantie
  ook voor de afnemer.
 5. Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde zaken of
  van het uitgevoerde werk.
 6. De afnemer is verplicht zich als een goed afnemer te gedragen, waaronder bijvoorbeeld wordt verstaan dat de zaak goed
  en afdoende wordt onderhouden en oordeelkundig wordt behandeld.
 7. Afwijkingen aan het geleverde betreffende kleur, slijtvastheid, structuur en dergelijke, welke uit technisch oogpunt
  aanvaardbaar zijn volgens geldende, gebruikelijke normen, dan wel handelsgebruik, kunnen het recht op garantie en/of
  schadevergoeding beperken of uitsluiten.

ARTIKEL 16 Aansprakelijkheid

Onverlet zijn aansprakelijkheid op grond van de wet en hetgeen tussen partijen is overeengekomen, is De Bron Wonen niet
aansprakelijk voor schade die het gevolg is van oorzaken die De Bron Wonen niet kende noch behoorde te kennen, zoals:
• het ontstaan van krimpnaden en/of haarscheurtjes als gevolg van het geleidelijk verlies aan bouwvocht na nieuwbouw of
verbouw;
• het ontstaan van verkleuringen,krimpnaden en/of haarscheurtjes ontstaan door de directe inwerking van
warmtebronnen zoals zon, c.v-leidingen en haarden;
• extreme veranderingen in het luchtvochtigheidspercentage c.q. van temperatuur, dan wel een te hoog of te
laag luchtvochtigheidspercentage in de betreffende ruimte en omliggende ruimten;
• een onjuiste samenstelling van de tussen- en/of ondervloer, indien en voor zover deze niet door De Bron Wonen is
aangebracht of een onvoldoende vlakke ondervloer, indien en voor zover deze niet door De Bron Wonen is aangebracht.

ARTIKEL 17 Klachten

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven, bij voorkeur schriftelijk per brief of
e-mail, worden ingediend bij De Bron Wonen tijdig nadat de afnemer de gebreken heeft ontdekt. Bij consumentenkoop van een
roerende zaak is een kennisgeving binnen een termijn van twee maanden na de ontdekking van het gebrek in elk geval tijdig.
Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de afnemer zijn rechten ter zake verliest.

ARTIKEL 18 De geschillenregeling

 1. Geschillen tussen consument en ondernemer over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot
  door deze ondernemer te leveren of geleverde diensten en zaken, kunnen zowel door de consument als door De Bron Wonen
  aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Wonen, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag
  (www.sgc.nl).
 2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen indien de consument zijn klacht eerst bij De
  Bron Wonen heeft ingediend.
 3. Nadat de klacht bij De Bron Wonen is ingediend, moet het geschil uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan bij
  de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.
 4. Wanneer de consument een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie is De Bron Wonen aan deze keuze
  gebonden. Indien De Bron Wonen een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie moet hij de consument vragen
  zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De Bron Wonen dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na
  het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.
 5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De
  beslissingen van de Geschillencommissie geschieden krachtens dat reglement bij wege van bindend advies. Het reglement
  voorziet daarnaast in oplossing van het geschil door tussenkomst van een bemiddelingsdeskundige. Het reglement wordt
  desgevraagd toegezonden door de Geschillencommissie Wonen. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding
  verschuldigd.
 6. Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

ARTIKEL 19 Nederlands recht

Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zijn onderworpen aan het Nederlandse recht.